Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu
Tết đến lẽ nào lại treo niêu
Cũng nên gói lấy dăm tấm bánh
Giữ nếp cha ông của ít nhiều
(St 1/2)

Hồi bé bao cấp ít thịt. Nhà em hay gói bánh đường, giờ năm nào ko có tấm bạnh đường là em thấy thiếu thiếu

...

Có cụ mợ nào còn gói bánh trưng
Có cụ mợ nào còn gói bánh trưng
Shop phượt
Thung da cho oto